МАТЕРИАЛ

СТРУКТУРА И КАЧЕСТВА

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ
ГОРИМОСТ
СЪОТВТСТВИЕ ЗА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ, ИСО, ЕСФирмата притежава сертификат за качество ISO 9001/2000 защитен пред BUREAU VERITAS CERTIFICATION. Фирмата е член на Техническия комитет по стандартизация 76"Каучук" към Държавната агенция по стандартизация и метрология
СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

В съответствие с изискванията на Наредбата за същест- вените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти ( НСИОССП ) за продуктите “Изогоматерм” е издадено Българско Техническо Одобрение - № 04.20/18.08.2004, хармонизиращо със стандартите на ЕС.

Съгласно номенклатурата към Приложение1 на НСИОССП продуктите се оценяват по система 3.

 

Системата включва:

1. Входящ контрол на качествата на  

    изходните материали.

2. Контрол по време на производството.

3. Контрол на показателите на готовия продукт.

4. Квалификация на персонала за производство.

Фирмата производител гарантира точно и безусловно изпълнение на изискванията на НСИОССП, поддържане на документирана система за производствен контрол, осигуряваща постигане на основните физико-механични показатели на материалите.

При спазване на указанията за приложение и експлоатация гаранционният срок за изпълнените изолационни работи с изолациите “Изогоматерм”, работещи в неагресивна среда, е 5 години.

Прилагането на изолациите в обекти, подложени на химически агресивни въздействия, се извършва след съгласуване с производителя.

Според изпитанията, проведени в НПИППАБ към МВР, изолационните материали от синтетичен експандиран каучук “Изогоматерм" спадат към групата на трудногоримите материали и могат да бъдат използвани навсякъде в строителството, където нормативната база позволява използването на синтетични трудногорими материали.

sert_1

ГОМАПЛАСТ предлага: каучукови профили, плътни каучукови профили, микро порести каучукови профил, каучукови изделия, гумени профили, гумени уплътнителни профили, тръбни изолации, тръбна изолация от микропореста гума, тръбна иозлация, микропореста гума за изолация, топлоизолация от микропореста гума, изолация тръби, изолационна лента, уплътнителна лента, уплътнител за дървена дограма, гумени ленти, изолация за тръби, уплътнители за входни врати, микропорести въжета, уплътнителни материали, изолации за водопроводи, експандиран естествен каучук, изолации за климатиции, изолации за отоплителни системи, строителни уплътнения, ВиК уплътнения и други.